คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กลุ่มกฏหมายและคดี

หน่วยตรวจสอบภายใน