มาตรการป้องกันการทุจริต

ข้อ

ประเด็นการตรวจ

ตำแหน่งข้อมูล

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

O42

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

 http://phatthalung2.go.th/home/

 http://ita.phatthalung2.go.th/10-2/o-42

O43

ผลการดำเนินงานตามมาตรการ

 http://phatthalung2.go.th/home/

 http://ita.phatthalung2.go.th/10-2/o43