มาตรการป้องกันการทุจริต

ข้อ

ประเด็นการตรวจ

ตำแหน่งข้อมูล

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

O42

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

 http://phatthalung2.go.th/home/

 http://ita.phatthalung2.go.th/10-2/o-42

O43

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม

 http://phatthalung2.go.th/home/

 http://ita.phatthalung2.go.th/10-2/o43

O44

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

 http://phatthalung2.go.th/home/

 http://ita.phatthalung2.go.th/10-2/o44

O45

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 http://phatthalung2.go.th/home/

 http://phatthalung2.go.th/home/downloads/rongrian.pdf

O46

มาตรการป้องกันการรับสินบน

 http://phatthalung2.go.th/home/
 http://ita.phatthalung2.go.th/10-2/o46

O47

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

 http://phatthalung2.go.th/home/

 http://ita.phatthalung2.go.th/10-2/o47

O48

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

 http://phatthalung2.go.th/home/

 http://ita.phatthalung2.go.th/10-2/o48