ป้องกันการทุจริต

ข้อ

ประเด็นการตรวจ

ตำแหน่งข้อมูล


เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร


O34

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร


http://phatthalung2.go.th/home/


http://ita.phatthalung2.go.th/10-1/o34

O35

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร


http://ita.phatthalung2.go.th/10-1/o35 


การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต


O36

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี


 http://ita.phatthalung2.go.th/10-1/o36

O37

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต


 http://ita.phatthalung2.go.th/10-1/o37


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


O38

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 

http://ita.phatthalung2.go.th/10-1/o38แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


O39

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำ


http://phatthalung2.go.th/home/


http://ita.phatthalung2.go.th/10-1/o39

O40

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

     http://ita.phatthalung2.go.th/10-1/o40

O41

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

     http://ita.phatthalung2.go.th/10-1/o41